ประธานคริสตจักร Seventh-day Adventist World เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่สมาชิกคริสตจักรในบุรุนดี

ประธานคริสตจักร Seventh-day Adventist World เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่สมาชิกคริสตจักรในบุรุนดี

ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้กล่าวถึงคุณในฐานะพี่น้องที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเซเวนธ์เดย์แอดเวนติสต์ทั่วโลก คุณเป็นที่รัก ชื่นชม และอธิษฐานเผื่อ คุณเป็นที่รักของเราและพระเจ้ากำลังดูแลคุณเป็นพิเศษ เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องและดูแลคุณแม้ว่าคุณอาจเผชิญความท้าทายในแต่ละวัน ฉันได้อธิษฐานเผื่อคุณและคนอื่นๆอีกมากมาย พระเจ้ามีแผนการสำหรับแต่ละชีวิตของคุณเมื่อคุณเป็นพยานถึงพระองค์และการเสด็จมาของพระคริสต์ในไม่ช้า

ขอบคุณที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณ

และความอดทนของคุณในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ผิดปกติ เราชื่นชมคุณและซาบซึ้งในความตั้งใจแน่วแน่ของคุณที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงและพระวจนะของพระเจ้า ขอบคุณสำหรับการยกพระคริสต์ขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณ กิจกรรมของคริสตจักร สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเข้าถึงเพื่อนบ้าน และสภาพแวดล้อมในครอบครัว เมื่อคุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของคุณ พระองค์จะทำสิ่งมหัศจรรย์เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่าความรักของพระคริสต์ปกครองชีวิตและหัวใจของคุณ

อ้างคำสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอิสยาห์ 41:10 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าตกใจ เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า ใช่ ฉันจะช่วยคุณ เราจะพยุงเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา” ให้ 1 ยอห์น 5:2-5 เป็นกำลังใจให้คุณในชีวิตประจำวัน “ด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้ว่าเรารักบุตรธิดาของพระเจ้า เมื่อเรารักพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่คือความรักของพระเจ้า คือให้เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นภาระ เพราะสิ่งที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลก และนี่คือชัยชนะที่ชนะโลก—-ความเชื่อของเรา ใครคือผู้ที่ชนะโลก แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

ช่างเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ให้กำลังใจพวกคุณแต่ละคนและสนับสนุนทีมจิตวิญญาณและการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและเป็นทางการของศิษยาภิบาล Lamec Barishinga ประธานของ Burundi Union Mission of Seventh-day Adventists และเพื่อนร่วมงานของเขาขณะที่พวกเขานำพวกคุณแต่ละคนในการประกาศข่าวประเสริฐ และการเผยแพร่ทางจิตวิญญาณแก่ชาวบุรุนดี 

ขอให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนในบุรุนดี, คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง,

 ศิษยาภิบาลทุกคน, ผู้อาวุโสของคริสตจักรท้องถิ่นทุกคน, เจ้าหน้าที่คริสตจักรท้องถิ่นทุกคน, ฝ่ายบริหารภาคสนามทุกคน, และสถาบันคริสตจักรทุกแห่งมีความกล้าหาญในทุกสิ่งที่พระเจ้าขอให้คุณทำในโครงสร้างคริสตจักรอย่างเป็นทางการของเรา งานด้านจิตวิญญาณและการประกาศข่าวประเสริฐในบุรุนดีผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด……ทุกคนทำบางสิ่งเพื่อพระเยซู จงเป็นคริสเตียนที่รักและน่ารักในทุกสิ่งที่คุณทำ แสดงฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ในชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ขอให้คำสัญญาต่อไปนี้จากวิญญาณแห่งการพยากรณ์ซึ่งอยู่ใน “Testimonies for the Church,” Volume 8, page 12 เป็นกำลังแก่ทุกท่าน “จงหันมาหาพระเจ้า นักโทษแห่งความหวัง จงหันมาหาพระเจ้า แสวงหากำลังจากพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ แสดงศรัทธาที่แน่วแน่และอ่อนน้อมถ่อมตนในฤทธานุภาพและความเต็มใจที่จะช่วย กระแสความรอดที่มีชีวิตไหลมาจากพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แหล่งพลังทั้งมวล เมื่อเรายึดมั่นในพลังของพระองค์ด้วยศรัทธา พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวง สิ้นหวังที่สุดและหมดกำลังใจ พระองค์จะทรงทำเช่นนี้เพื่อเกียรติยศแห่งพระนามของพระองค์” ศรัทธาถ่อมตนในฤทธานุภาพและความเต็มใจที่จะช่วย กระแสความรอดที่มีชีวิตไหลมาจากพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แหล่งพลังทั้งมวล เมื่อเรายึดมั่นในพลังของพระองค์ด้วยศรัทธา พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวง สิ้นหวังที่สุดและหมดกำลังใจ พระองค์จะทรงทำเช่นนี้เพื่อเกียรติยศแห่งพระนามของพระองค์” ศรัทธาถ่อมตนในฤทธานุภาพและความเต็มใจที่จะช่วย กระแสความรอดที่มีชีวิตไหลมาจากพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แหล่งพลังทั้งมวล เมื่อเรายึดมั่นในพลังของพระองค์ด้วยศรัทธา พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวง สิ้นหวังที่สุดและหมดกำลังใจ พระองค์จะทรงทำเช่นนี้เพื่อเกียรติยศแห่งพระนามของพระองค์”

พี่น้องที่รักของฉันในบุรุนดี ในนามของครอบครัวคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกของคุณ ให้ฉันส่งความรักและกำลังใจทางจิตวิญญาณของคริสเตียนให้กับคุณในงานพิเศษของคุณในการเป็นตัวแทนของพระคริสต์ทุกวันและแบ่งปันความเชื่อของคุณในการยกพระคริสต์ขึ้น พระวจนะ ความชอบธรรม การรับใช้ในสถานศักดิ์สิทธิ์ อำนาจการช่วยให้รอดในความขัดแย้งครั้งใหญ่ ข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ภารกิจในวันสุดท้ายของพระองค์ต่อโลก รวมทั้งความจำเป็นในการวิงวอนขอสายฝนสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ พระคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองในเร็วๆ นี้ จงเข้มแข็งในพระคริสต์ ขอพระองค์ประทานความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแก่คุณในแต่ละวันเมื่อคุณยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า พระเยซูกำลังจะมา!!

credit : สล็อตยูฟ่าเว็บตรง